เครื่องมือ ทดสอบสิ่งทอ |สุเมธ แล็บเทสต์

หจก. สุเมธ แล็บเทสต์ ( SUMETH LABTEST LTD. ) เครื่องมือ ทดสอบสิ่งทอ , Textile Testing. Equipment Center Tel 02-8945395 Textile Testing / Textile testing labs / textile testing equipments , we are the leading importers and distributors of textile testing instruments of international standards. EN ISO AATCC JIS ASTM DIN AS

Call 66-02-8945395 (auto 5 lines) Fax 66-02-8945392
Mobile 086-4284876 086-475 3385 email  labtest@labtest.co.thTextile Testing Instrument
Consumable Parts
Laboratory dyeing Machine
Lighting Cabinet
Multifiber/Adjacent Fabric – ISO, AATCC, JIS reference
Grey Scale for Staining and Color Change.
Blue Wool standards for Light Fastness
Peroxide, Hardness, Formaldehyde,pH Test Strips
Standard Lamp- D65, TL84 P15, CWF, U30, A, etc
Stainless Steel Balls/Discs, Teflon Seal

Pantone, Pocket pH-Meter, Stirrer, Texpen Marker
Crockmeter, Sample Cutter, Perspiration Tester
Motorized Pipet, Boottletop Dispensers, etc
Color Fastness Tester
Oven
Precision scale
Lab. Dyeing Machine(Oscillating,Continuous Type)

เครื่องมือทดสอบสิ่งทอ ( Textile Testing)

ปัจจุบันนี้มีการผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ เครื่องมือทดสอบสิ่งทอ หรือ Textile Testing ขึ้นมากมายมีทั้งสิ่งทอที่มีคุณภาพดี และคุณภาพไม่ดีออกสู่ท้องตลาดมากมายเช่นกัน เพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมามีคุณภาพที่ดี ดังนั้นทางโรงงานที่ผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหลายจึงได้มีการทดสอบสิ่งทอเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่บริษัทตนเองผลิตนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งการทดสอบนี้ต้องใช้เครื่องมือทดสอบสิ่งทอที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบด้วย โดยเหตุผลที่โรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งทอควรต้องมีเครื่องมือการทดสอบสิ่งทอ มีดังนี้

1.ทดสอบสิ่งทอเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2.ทดสอบสิ่งทอไว้เพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับคู่แข่ง
3.ทดสอบสิ่งทอเพื่อประเมินและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
4.ทดสอบสิ่งทอเพื่อทำงานวิจัย
5.ทดสอบสิ่งทอเพื่อจัดทำป้ายรักษาดูแลผลิตภัณฑ์
6.ทดสอบสิ่งทอเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยป้ายและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
7.ทดสอบสิ่งทอเพื่อช่วยส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์
8.ทดสอบสิ่งทอเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
9.ทดสอบสิ่งทอเพื่อให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่าสอดคล้องกับกฎหมายสิ่งทอ
10.ทดสอบสิ่งทอเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งทอนั้นถูกต้องตามความต้องการแบบพิเศษ
11.ทดสอบสิ่งทอเพื่อให้มีไว้เป็นหลักฐานในกรณีการเกิดการโต้แย้งกัน
12.ทดสอบสิ่งทอเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้บริการทดสอบสิ่งทอให้กับผู้ผลิตและผู้ขาย และประเมินผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่น
13.ทดสอบสิ่งทอเพื่อทดสอบวิเคราะห์ความบกพร่องของผ้า

ความสำคัญของการควบคุมสภาวะการทดสอบสิ่งทอ /Textile Testing
เส้นใยในสิ่งทอทุกชนิดจะมีความสามารถในการดูดกลืนและคายความชื้นระหว่างเส้นใยกับบรรยากาศได้ ขึ้นอยู่กับว่าความชื้นในบรรยากาศนั้นมีมากหรือน้อยกว่าความชื้นในเส้นใย ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยเปลี่ยนแปลงไปได้ โดยเฉพาะสมบัติที่เกี่ยวกับน้ำหนัก เกี่ยวกับความแข็งแรง และความยืดหยุ่น เช่น เมื่อสภาวะบรรยากาศมีความชื้นสูงขึ้น ฝ้ายสามารถดูดความชื้นได้อย่างรวดเร็ว มีผลทำให้น้ำหนักและความเหนียวสูงขึ้นด้วย ในขณะที่เส้นใยที่มีการประดิษฐ์ขึ้นจะมีการยืดตัวมากจะมีความยืดตัวมากขึ้น และจะมีความเหนียวที่ต่ำลง

บริษัทสุเมธ แล็บเทสต์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอโดยเฉพาะเครื่องมือทดสอบสิ่งทอ   บริษัทสุเมธ แล็บเทสต์ จำกัด ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงผู้ประกอบการด้านการสิ่งทอเนื่องจาก บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์นับสิบปีในการให้บริการ   โดยทั้งนี้บริษัทเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท James. H Heal (อังกฤษ) , บริษัท Textest (สวิตเซอร์แลนด์) และบริษํท Schmidt (เยอรมัน)

นอกจากจัดจำหน่าย เครื่องมือ เครื่องจักรและเคมีภัณฑ์ทางด้านสิ่งทอแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดให้บริการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ เกี่ยวกับการทดสอบสิ่งทอ อาทิเช่น Color Fastness Test , Physical Test , Chemical Test , Regular Test โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง

hit counter